ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ – Επιγραφικό Μουσείο – 2020

Platforms Project ΝΕΤ 2020 – Αθήνα- ΜΑΙΟΣ 2020